Tuesday, November 29, 2011
   
Text Size

Finance Office

Lansana, A. M. (Mrs.) B.Sc (USL), Dip, M.Sc (Birm) : Snr. Asst. Finance Officer

Tucker, J.A., AAT Level 2, ICSA (Intermediate), Cert. in Auditing (Tanzania), cert. in Management Skills (Zambia), : Finance Officer

 

Sandy, A.M., B.Sc (USL), TDA (USL), Dip in Business Studies: Finance Asst.

Kamara, A.H. :Finance Asst.

Coomber, D.L. : Finance Asst